Asanas

 • Pawan Muktasana Part-2 (Abdominal Group)
 • Shakti Bandhasanas (Anti Rheumatic Group)
 • Vajrasana Series of Asanas
 • Surya Namaskar

Pranayama

 • Nadi Sodhana Pranayama
 • Prana Nigraha
 • Bramhari Pranayama
 • Hastha Uttanasana

Pratyahara

 • Kaya Sthairyam
 • Yoga Nidra

Shat Karma

 • Jala Neti
 • Trataka

To go back to previous pageĀ Click_Here_Icon