வீடுதோறும் ஸ்ரீ ஸ்வாமிஜீ திவ்ய பாதுகைகள்

ஹரி ஓம்ஸ்ரீ சுவாமி சத்யானந்தருடைய நூறாவது ஜெயந்தி வருஷமான 2023 ஆண்டில் சென்னை வாழ் மக்களாகிய நாம் மாபெரும் பாக்கியம் அடைய இருக்கிறோம். சுவாமி நிரஞ்சனாநந்தருடைய அருட்பெரும் கருணையினாலும் சுவாமி சத்சங்கி அவர்களின் பேரருளாலும் குரு தேவர் ஸ்ரீ சுவாமி சத்யானந்தருடைய …

Centenary of Sri Swami Satyananda

Year of Outreach announced by Bihar School of Yoga https://www.biharyoga.net/yoga-outreach.php Visit the above link to know about the plan rolled out by Bihar School of Yoga, visit the websites of …

Yuva Yoga Shibiram

Satyananda Yoga Centre will shortly be rolling out a specially designed course for youth! People in the age of 18 to 25 are eligible to attend this course. An introductory …

SULOCHANA

Beginners course PSL1 is offered as a Seva – free of cost for women, Home Makers above 40 years! In honour of Smt.Sulochana Muthu, we are delighted to announce that …

Program for Tamilnadu Mercantile Bank

More than 700 participants joined the online session from all over India. Participants were taken through and experiential and introspective session. The Yogic approach to convert stress into a catalyst …

The Science of Mudra

The Energy Body In the yogic texts there is reference to the Sukshma Shariram – Subtle body! According to a perspective yoga suggests that we have three bodies. Sthula Shariram …

Healthy Bed Time Routines

Sleep, Work, Food, Thoughts and Physical activity have to be managed well if you wish to have a happy and healthy life! We have planned a series of posts to …

Satyananda Yoga @ RBI

Sn Shivarishi gave the participants, a perspective about how yoga can be learnt at the retiring age and help them have a better health the years to come. The simple …